Lễ công bố ‘‘QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM P.TGĐ CÔNG TY’’

Lễ công bố ‘‘QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM P.TGĐ CÔNG TY’’

Lễ công bố ‘‘QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM P.TGĐ CÔNG TY’’

Lễ công bố ‘‘QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM P.TGĐ CÔNG TY’’

Lễ công bố ‘‘QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM P.TGĐ CÔNG TY’’
Lễ công bố ‘‘QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM P.TGĐ CÔNG TY’’

Lễ công bố ‘‘QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM P.TGĐ CÔNG TY’’

Ngày 01/06/2019, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 14 (CC14) đã tổ chức Lễ công bố QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM P.TGĐ CÔNG TY”.

Bổ nhiệm ông Trần Hoàng Tùng – Kỹ sư xây dựng – Giám đốc dự án giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 14 kể từ ngày 01/06/2019.

Tin tức khác