Thành tích: Huân chương, bằng khen, cờ chính phủ,...

Thành tích: Huân chương, bằng khen, cờ chính phủ,...

Thành tích: Huân chương, bằng khen, cờ chính phủ,...

Thành tích: Huân chương, bằng khen, cờ chính phủ,...

Thành tích: Huân chương, bằng khen, cờ chính phủ,...
Thành tích: Huân chương, bằng khen, cờ chính phủ,...

Thành tích: Huân chương, bằng khen, cờ chính phủ,...

 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Thưởng
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT
Cho CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 14

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Thưởng
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ
Cho CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 14

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Thưởng
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
Cho CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 14

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẶNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 14
ĐƠN VỊ XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2015

BỘ XÂY DỰNG
TẶNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 14
ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA
NĂM 2014
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TẶNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 14
30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
(10/1979 - 10/2009)

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TẶNG
BẰNG KHEN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 14

Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Kiểm toán Nhà nước

GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001:2000

Chứng Nhận Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Của:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 14
Đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:
TCVN ISO 9001:2000 / ISO 9001:2000

BẰNG CHỨNG NHẬN HUY CHƯƠNG VÀNG

BỘ XÂY DỰNG VÀ CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIÊT NAM
TẶNG
HUY CHƯƠNG VÀNG
CHẤT LƯỢNG CAO CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM XÂY DỰNG VIỆT NAM
NĂM 2003

CƠ SỞ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

BẰNG CHỨNG NHẬN HUY CHƯƠNG VÀNG

BỘ XÂY DỰNG VÀ CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIÊT NAM
TẶNG
HUY CHƯƠNG VÀNG
CHẤT LƯỢNG CAO CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM XÂY DỰNG VIỆT NAM
NĂM 2003

TÒA NHÀ CÔNG NGHỆ CAO
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (REE)

GIẤY CHỨNG NHẬN CÔNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG TIÊU BIỂU

TÒA NHÀ CÔNG NGHỆ CAO
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH (REE)

Tin tức khác