Chính sách An toàn lao động

Chính sách An toàn lao động

Chính sách An toàn lao động

Chính sách An toàn lao động

Chính sách An toàn lao động
Chính sách An toàn lao động

Chính sách An toàn lao động

1. Chính sách ATLĐ CC14 là các hoạt động thi công trên tất cả các công trình phải an toàn và hiệu quả. Việc tuân thủ những nguyên tắc an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sức khoẻ nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết trong tất cả các hoạt động của công ty.

2. Hệ thống an toàn lao động CC14 được triển khai toàn diện nhờ vào sự quan tâm chặt chẽ đến biện pháp thi công thiết bị, khuyến khích và huấn luyện đối với tất cả người lao động. Thiết lập và duy trì môi trường làm việc an toàn, phấn đấu loại trừ các mối nguy hiểm có thể xảy ra dẫn đến gây tai nạn thương tích cho người và thiệt hại tài sản.

3. Công ty có các kế hoạch, hành động cần thiết để kiểm soát điều kiện môi trường làm việc không độc hại và phù hợp với pháp luật hiện hành.

4. Công ty đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động huấn luyện về an toàn lao động để tất cả người lao động của CC14 được làm việc trong môi trường an toàn.

5. Mục tiêu chính sách an toàn lao động CC14 là tất cả nhân viên đều có trách nhiệm để an toàn cho chính bản thân mình và cho tất cả những người làm việc xung quanh.

 

Tin tức khác